Aktuelnosti

Anketa

Oko 75% osoba s invaliditetom u BiH je nezaposleno. Zašto?
 Osobe sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada PDF Ispis E-mail

Naziv projekta: Osobe sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada-stvaranje normativnih i institucionalnih pedpostavki za zapošljavanje i socijalnu uključenost.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Donator: Ovaj projekat se sprovodi u okviru Programa partnerskog građanskog zastupanja II (CAPP II), koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), a podržan je od strane USAID.

Budžet: 149.624,51 USD

Partner: Udruženje slijepih Kantona Sarajevo

Trajanje projekta: 15. januar 2010. – 14. maj 2011. (16 mjeseci)

Projektno područje: Federacija Bosne i Hercegovine

 

Generalni cilj:
Doprinijeti smanjenju nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini poboljšanjem perspektive zapošljavanja marginaliziranih grupa.

Specifični cilj 1:
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u FBiH usvojen i stupio na snagu.

Specifični cilj 2:
Usvojiti potrebne podzakonske akte, formirati institucije i mehanizme neophodne za uspostavljanje kompletnog i funkcionalnog pravnog i institucionalnog okvira čime će biti stvoreni uslovi za početak primjene Zakona u za to previđenim rokovima.

Kratak opis projekta:

Partnerske organizacije Centar za razvoj i podršku (CRP) i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo (USKS) kreirale su ovaj projekat vođene neodgovornošću donosioca odluka i odgovornih institucija prema potrebama za uspostavljanjem institucionalnog i pravnog okvira za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, jer usvajanje tog Zakona traje već pet godina.

Također je prepoznata i potreba za formiranjem šire koalicije organizacija civilnog društva, prvenstveno organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI), koje će unaprijeđenjem međusobne saradnje, uspostavljanjem sistema praćenja rada vlasti i mreže organizacija, stvoriti preduslove za jačanje argumentovanog kriticizma i peduzimanje akcija usmjerenih na otklanjanje uzroka konkretnih problema u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom (OSI).

Reagujući na uočeni problem, CRP i USKS smatraju da će kroz više međusobno uslovljenih i povezanih aktivnosti kao što su: pokretanje jake koalicione kampanje te uspostavljanjem sistema praćenja rada vlasti i konačno vršenjem intenzivnog pritiska na donosioce odluka, doprinijeti ostvarenju generalnog cilja.

Projekat je osmišljen tako da se u prvoj fazi, međusobno srodnih aktivnosti: okupljanjem koalicije, vođenjem zagovaračke kampanje, vršenjem javnog pritiska na donosioce odluka, obezbijedi pokretanje i ubrzanje usvajanja Zakona , a u drugoj fazi, po konačnom usvajanju Zakona, putem zagovaranja i vršenja dodatnog javnog pritiska, doprinese ubrzanom uspostavljanju kompletnog harmonizovanog zakonskog i institucionalnog okvira, odnosno kreiranju i usvajanju svih potrebnih podzakonskih akata i početku rada Fonda.

Druga, jednako značajna grupa aktivnosti u okviru projekta odnosi se na izgradnju kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom iz Federacije BiH (članica Koalicije) i primjenu stečenih vještina za uspostavljanje sistema monitoringa procesa donošenja i operacionalizacije Zakona i efikasnog sistema informisanja javnosti.


Očekivani kratkoročni rezultati kampanje:
- šira javnost upoznata i fokusirana na problem,
- unaprijeđen građanski aktivizam i kriticizam kroz funkcionalno povezivanje NVO-a,
- povećana transparentnost u radu i odgovornost predstavnika mjerodavnih institucija i vršilaca vlasti,
- uspostavljen mehanizam kontinuiranog dijaloga svih zainteresovanih aktera procesa zapošljavanja,
- kreiran sistem monitoringa, i najbitnije
- usvajanje Zakona i nakon toga uspostavljanje kompletnog pravnog i institucionalnog okvira za početak njegove primjene u praksi.

Očekivani dugoročni rezultati kampanje:
- smanjenje socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom
- integracija osoba sa invaliditetom na tržište rada,
- smanjenje siromaštva u BiH,
- unaprijeđenje socijalnog dijaloga kroz uključenje predstavnika različitih segmenata BiH društva, bolje pozicioniranje NVO sektora i preuzimanje uloge stvarnog korektivnog faktora u BiH društvu - unaprijeđena ekspertiza i afirmiranost organizacija implementatora projekta, kao i članica koalicije.

Ciljne grupe projekta:
- Predstavnici resornih institucija nadležnih za donošenje i provođenje Zakona;
- nevladine organizacije i mreže, te
- osobe sa invaliditetom i
- mediji.

Korisnici rezultata projekta:
- Organizacije OSI i pojedinci unutar te kategorije stanovništva;
- Predstavnici resornih institucija nadležnih za donošenje i provođenje Zakona;
- Nevladine organizacije i mreže;
- Poslodavci

Realizacija ovako struktuiranog projekta doprinijeti će hitnom usvajanju i početku primjene ključnog Zakona, koji bi osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH, omogućio efikasnije i kvalitetnije profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, a poslodavcima pružio niz pogodnosti i beneficija i time ih stimulisao za intenzivnije zapošljavanje OSI.

Centar za razvoj i podršku i Udruženje slijpih Kantona Sarajevo će inicirati uključivanje u ovaj proces svih relevantnih institucija i organizacija i iz distrikta Brčko, obzirom da ni na tom području ne postoje propisi o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju OSI, te na taj način doprinijeti stvaranju pravnog uporišta za zapošljavanje OSI i na tom području Bosne i Hercegovine.